MİSYON KORUMA

Yurtdışı Misyon Koruma Sınavı ve Adaylarda Aranan Özellikler

Yurtdışına atanacak koruma görevlilerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dı­şişleri Bakanlığı kuruluş yasalarında öngörülen hükümlere ilaveten genel ve özel şartlar aranır.

Genel Şartlar

1. En az lise mezunu olmak,

2. Mesleğe giriş tarihi itibariyle, Amirlere yönelik olarak yapılacak olan sınava katılabilmek için Amir rütbesinde en az 3 yıl, memurlara yönelik olarak yapılacak olan sınava katılabilmek için Polis Memuru rütbesinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

3. Askerliğini yapmış olmak ve askerlik hitamı kadrosunda göreve başlamış olmak.

4. 18. yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

5.Son 3 yıl içinde, kıdeme müessir ceza veya olumsuz sicil almamış olmak,

6. Sağlık bakımından yurtdışına, koruma görevlisi olarak atanmaya engel bir hali bulunmadığını ve her türlü iklim koşullarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak bir sağlık raporu ile evli adayların q ve çocuklarının genel sağlık durumlarının da iyi olduğunu, kurum doktorunun raporuyla belgelemek.

7. Amirler için Komiser Yardımcısı veya Komiser rütbesinde bulunmak.

Özel Şartlar

1. Mesleğin ve hizmetin gerektirdiği fiziki kabiliyet ve şahsi nitelikler bakımından uygunsuz herhangi bir hali bulunmamak,

2. Şahsen veya yurt dışına beraber götüreceği ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri bakımından temsil gereklerine uygun özellikler taşımak,

3. Genel Kültür seviyesi, milli şuur, görgü kuralları bilgisi, tutum ve davranış, fiziksel yapı, temizlik ve düzgün giyim, örf ve adetlere bağlılık, ahlaki durum ve muhite intibak bakımından yurt dışı görevine ehil olmak. Koruma görevlisi adayların temsil yetenekleri mülakat sırasında belirlenir.

Yazılı Sınav

Silah konusu ağırlıklı olmak üzere Genel Meslek Bilgisi ve Genel Kültür konularını kapsayan ya­zılı sınavda adaylar;

Meslek Bilgisi %50,

Genel Kültür %35,

Lisan Bilgisi %15 ağırlıklı olmak üzere 100 tam not üzerinden değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Yurtdışında görevlendirilecek koruma görevlilerinin yaklaşık sayısı Dışişleri Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na bildirilen amir ve memur aday sayısının 3 katı kadar aday 60 yazılı notun altına düşmemek şartıyla yazılı sınavda başarılı sayılır ve diğer sınav aşamalarına girmeye hak kazanır.

Yurtdışına koruma görevlisi olarak atanmak üzere belirlenen adaylar “Atama öncesi Eğitim ve Yönlendirme Programına” tabi tutulurlar. Bu program tamamlandıktan sonra da 100 tam not üzerin­den, programa dâhil konularda test sınavı yapılır.

Misyon koruma sınavını amir ve memur olarak kazananlar bu statülerinin değişmesi halinde yurtdışı görevine atanma hakkını kaybederler.